Spread the love

ברמה הלאומית, עלות הדיור במחיר סביר בינואר בהשוואה לחודש הקודם, על פי מדד סבירות הדיור של NAR. בהשוואה לחודש הקודם, תשלום המשכנתא החודשי ירד ב-3.3% בעוד המחיר החציוני של בתים צמודי קרקע ירד ב-2.4%, מה שהפך את קניית הדירות למשתלמת יותר בינואר. תשלום המשכנתא החודשי ירד ב-62 דולר מהחודש שעבר.

בהשוואה לשנה לפני שנה, התמחור ירד בינואר כאשר תשלום המשכנתא החודשי טיפס ב-39.3% וההכנסה החציונית של המשפחה עלתה ב-6.4%. ריבית המשכנתא האפקטיבית הקבועה ל-30 שנה הייתה 6.35% בינואר הנוכחי בהשוואה ל-3.51% לפני שנה, ומחיר המכירה החציוני לדירות קיים עלה ב-0.7% לעומת שנה שעברה. שיעורי המשכנתא ירדו במשך שלושה חודשים רצופים.

גרף קו: מדד סבירות הדיור, ינואר 2022 עד ינואר 2023
גרף עמודות: שיעורי משכנתא, ינואר 2022 עד ינואר 2023
החל מינואר 2023, המדד הלאומי היה שוב מעל 100, מה שאומר שהמשפחה הטיפוסית יכולה כעת להרשות לעצמה לקנות על בסיס הדירה במחיר החציוני. מדד מתחת ל-100 פירושו שלמשפחה עם הכנסה חציונית יש פחות מההכנסה הנדרשת כדי לממן דירה במחיר חציוני.

ההכנסה הנדרשת לעמידה במשכנתא, או ההכנסה המזכה, היא ההכנסה הדרושה כדי שתשלומי המשכנתא בהלוואת משכנתא קבועה ל-30 שנה עם מקדמה של 20% מהווים 25% מההכנסה המשפחתית. האזור המשתלם ביותר היה המערב התיכון, עם ערך מדד של 147.3 (הכנסה משפחתית חציונית של $89,382 עם הכנסה מזכה של $60,672). האזור הפחות משתלם נותר המערב, שבו המדד היה 77.6 (הכנסה משפחתית חציונית של 99,366 דולר והכנסה מזכה של 127,968 דולר). הצפון-מזרחי היה האזור השני הכי משתלם עם מדד של 111.6 (הכנסה משפחתית חציונית של $103,153 והכנסה מזכה של $92,448). הדרום היה האזור השני הכי לא משתלם עם מדד של 103.0 (הכנסה משפחתית חציונית של $83,388 עם הכנסה מזכה של $80,976).

משכנתא משתלמת אם תשלום המשכנתא (קרן וריבית) מסתכם ב-25% או פחות מההכנסה של המשפחה.2

גרף עמודות: סבירות דיור בינואר בארה”ב ובאזורית, 2023 ו-2022
ברירות הדיור3 נרשמה ירידות דו ספרתיות מלפני שנה בכל ארבעת האזורים. בדרום הייתה הירידה הגדולה ביותר של 25.3%, ואחריו המערב התיכון עם צניחה של 25.1%. הצפון מזרחי חווה ירידה במחיר של 22.2%, ואחריו המערב שירד ב-19.2%.

עלות העלות הכלכלית עלתה בכל האזורים מהחודש שעבר. אזור המערב עלה ב-6.9%, ואחריו המערב התיכון עם עלייה של 4.5%. הצפון-מזרח עלה ב-3.8%, ואחריו אזור הדרום, שרשם את העלייה הקטנה ביותר של 3.1%.

ברמה הלאומית, ריבית המשכנתא עלתה ב-284 נקודות בסיס לעומת שנה אחת (נקודת אחוז שווה ל-100 נקודות בסיס) מ-3.51 ל-6.35%.

בהשוואה לשנה אחת, התשלום החודשי על המשכנתא עלה ל-1,807 דולר מ-1,297 דולר, עלייה של 39.9%, או 510 דולר. תשלום המשכנתא השנתי כאחוז מההכנסה עלה בינואר ל-23.8% לעומת 18.2% לפני שנה. מבחינה אזורית, למערב יש את התשלום הגבוה ביותר למשכנתא לחלק ההכנסה ב-32.2% מההכנסה. לדרום היה הנתח השני בגובהו, 24.3%, ואחריו הצפון-מזרחי עם נתח של 22.4%. למערב התיכון היה התשלום הנמוך ביותר על המשכנתא כאחוז מההכנסה ב-17.0%. תשלומי המשכנתא אינם מכבידים אם הם לא יותר מ-25% מההכנסה.4

גרף עמודות: הכנסה משפחתית חציונית בארה”ב ובאזור והכנסה זכאית ינואר 2023
גרף קו: תשלומי משכנתא חודשיים, ינואר 2022 עד ינואר 2023
גרף קו: מחירי דירות חציוניים, ינואר 2022 עד ינואר 2023
השבוע פרסמה איגוד בנקאי המשכנתאות נתונים המראים כי בקשות למשכנתאות עלו ב-7.4 אחוזים לעומת שבוע קודם לכן. שיעורי המשכנתאות ממשיכים לרדת, ומחירי הדירות החציוניים ירדו מהשיא של החודשים הקודמים. שני הגורמים עוזרים לתנאי סבירות להפחית את התשלומים החודשיים. רמות המלאי גדלות, מה שגם יבלף חלק מהגידול במחירים האחרונים. זה יעזור לרוכשי דירות פוטנציאליים העוברים לעונת האביב, שבה מכירות הדירות גדלות.

קרא את פרסום הנתונים.

חישוב מדד סבירות הדיור מניח מקדמה של 20 אחוז ויחס מזכה של 25 אחוז (תשלום קרן וריבית להכנסה). ראה פרטים נוספים על המתודולוגיה וההנחות מאחורי החישוב.

1 החל ממאי 2019, FHFA הפסיקה את השחרור של מספר שיעורי משכנתא ופרסמה רק משכנתא בריבית מתכווננת בשם PMMS+ המבוססת על סקר שוק המשכנתאות הראשי של Freddie Mac. עם השינויים הללו, NAR הפסיקה את שחרור המדד המשולב של HAI (המבוסס על ריבית קבועה ל-30 שנה ו-ARM) והחל ממאי 2019, משחררת את ה-HAI רק על סמך משכנתא ל-30 שנה. NAR מחשבת את הריבית הקבועה האפקטיבית ל-30 שנה בהתבסס על שיעור חוזה המשכנתא הקבוע ל-30 שנה של פרדי מאק, נקודות ועמלות משכנתא קבועות ל-30 שנה, וערך הלוואה חציוני המבוסס על המחיר החציוני של NAR ומקדמה של 20 אחוז.

2 עלויות דיור מכבידים אם הם תופסים יותר מ-30% מההכנסה. החלק של 25% מתשלום המשכנתא להכנסה מביא בחשבון שלבעלי הדירות יש הוצאות נוספות כמו ביטוח משכנתא, ביטוח דירה, מיסים והוצאות אחזקת נכס.

3 ערך של מדד סבירות לבית (HAI) של 100 פירושו שלמשפחה עם הכנסה חציונית יש בדיוק מספיק הכנסה כדי לזכות במשכנתא על בית במחיר חציוני. מדד 120 מסמל שלמשפחה שמרוויחה את ההכנסה החציונית יש 20 אחוז יותר מרמת ההכנסה הנדרשת לשלם את המשכנתא על דירה במחיר חציוני, בהנחה של 20 אחוז מקדמה כך שהתשלום החודשי והריבית לא יעלו על 25 אחוז. מרמת הכנסה זו (הכנסה מזכה).

4 סך עלויות הדיור הכוללות תשלומי משכנתא, ארנונה, אחזקה, ביטוח ושירותים אינם נחשבים מכבידים אם הם מהווים לא יותר מ-30% מההכנסה.